January 02, 2020 - توسط مدیر

ارتفاع مجاز سالن های نمایشگاه تهران

  • ارتفاع مجاز غرفه سازی در سالن های:6/7— 9/8- 11/10- 13/12- 15/14- 20- 21- 22- 27- 35- 38- 38A کنار دیوار تا 4.5 متر و جزیره 4.5 متر در 
  • ارتفاع مجاز غرفه سازی در سالن های 40- 41   4.50 کنار دیوار(با در نظر گرفتن فضای باز د مقابل کانال تهویه) و جزیره 4.50 متر
  • ارتفاع مجاز غرفه سازی  در در سالن های 44A , 44B جزیره 3.50 و کنار دیوار 4 متر 
  • ارتفاع مجاز غرفه سازی در سالن 5 جزیره 4 کنار دیوار 3 متر
  •  ارتفاع مجاز غرفه سازی  در سالن 38B  جزیره 4.50 و کنار دیوار 4 متر
  • ارتفاع مجاز غرفه سازی  در سالن  31A .31B .18جزیزه 3 متر و کنار دیوار 3 
  • ارتفاع مجاز غرفه سازی درفضای باز 3.5 متر میباشد.